Historie města

Historie České Třebové v letopočtech

Do konce 18. století


 1200 – 1250        vystavěna románská rotunda sv. Kateřiny, která je dokladem slovanského osídlení Českotřebovska před založením města

1278      první zmínka o názvu Tribovia – Třebová

1292      v darovací listině krále Václava II. klášteru na Zbraslavi se o České Třebové poprvé píše jako o městě (civitas Tribovia)

1413      první zmínka o existenci vodovodu (dřevěné trubky)

1452      vznikl nejstarší cech tkalcovský

1506      připomínka v městské knize, podle které měla ˇ4eská Třebová špitál – útulek pro staré, churavé a osamělé obyvatele města

1529      pardubický pán Vojtěch z Pernštejna dává povolení České Třebové ke stavbě pivovaru

1539      první zmínka o učiteli v České Třebové (zápis v městské gruntovní knize – smlouva mezi rektorem a farářem)

1546      Petrem Bohdaneckým z Hodkova postavena starobylá radnice na náměstí

1591      zmínka o vodě, která vytéká ze studny Vrbovky „dřevěnými trúbami“ do kašny na náměstí (městská gruntovní kniha)

1609      pořízen renesanční zvon o průměru 75 cm, na jehož spodní hraně je znázorněn kohout s bradatou mužskou hlavou, krytou špičatým kloboukem a nápisem: Erb mesta Trzebowe – dnes je ve věži kostela sv. Jakuba

1636      město bylo 30. října 1636 postiženo velikým požárem, kterým bylo zničeno 57 domů, radnice, pivovar, mlýn pod dolní bránou, kostel, zvonice vedle kostela, 4 zvony, fara, škola, špitál a masné krámy

1654      ve válce třicetileté město ochuzeno a vydíráno vojsky. Většina evangelíků a českých bratří se před útiskem pánů z Lichnštejna z města vystěhovala. Česká Třebová měla 45 usedlostí o celkové výměře 1368 korců na nichž hospodařilo 39 rolníků, 16 chalupníků a 29 domkařů. Kromě toho 32 stavení zůstalo pustých a opuštěných.

1706      postaven morový sloup na náměstí před radnicí

1744      výstavba první kaple Panny Marie Pomocné na Horách (shořela 1787)

1745      Česká Třebová postižena druhým velikým požárem, který postihl velkou část vnitřního města, zůstal ušetřen kostel, fara a šest domů

1768      Marie Terezie potvrzuje výsady města (totéž potvrzuje v roce 1784 Josef II. a v roce 1796 císař František I.)

1770      založeny lázně na Horách

1773      obyvatelstvo České Třebové a okolí přestálo krutý hladomor po velké neúrodě

1798      Třebovští žádali knížete Lichtensteina o požární stříkačku, protože vinou knížecího kočího vyhořelo r. 1636 celé město – nedal ji

1793      blesk zapálil farní kostel sv. Jakuba, který úplně lehl popelem.

1793      na náměstí postavena dřevěná kaple, v níž byly konány bohoslužby do postavení nového kostela

1794 – 1801 výstavba nového kostela podle plánů vídeňského architekta J. Harmudtha v empírovém slohu


19. století


1838      dokončena stavba současné kaple Panny Marie Pomocné na Horách (první shořela v r. 1787)

1845      20. srpna 1845 projel první vlak z Olomouce přes Českou Třebovou do Prahy

1849      zahájen železniční provoz na trati Česká Třebová – Brno

1849      vznik textilní továrny na Parníku

1858      vybudována silnice z Litomyšle do České Třebové – dnes II/358

1862      zahájena stavba velké školní budovy na náměstí. Stavba dokončena r. 1865. Ve válce r. 1866 v ní byla umístěna vojenská nemocnice. Učilo se zde od r. 1868.

1874      otevřena měšťanská škola dívčí, v čp. 17 pak chlapecká

1885      založen městský park Javorka

1888      otevřeno městské muzeum

1896      vystavěna obecná a chlapecká měšťanská škola v dnešní Nádražní ulici

1890 – 1900        zrušeno dřevěné potrubí vodovodu a nahrazeno železným, vodovody zavedeny do domů


 

20. století


1905      regulace řeky Třebovky

1909      otevřena budova měšťanské školy dívčí a mateřská škola na Vinohradech

1909      otevřena státní reálka, která má od r. 1912 vlastní budovu

1911      postavena městská elektrárna – počátek elektrifikace města

1920      otevřena měšťanská škola na Parníku

1920 – 1938        vyrostly čtvrti Farářství, Jelenice, Brázdov, Kříb, Javorka, postaveno nové nádraží (1924), výtopny, pošta

1932      postaveno severní křídlo měšťanské školy na Farářství

1934      postavena budova učňovské školy - dnes VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana

1939      otevřeno městské koupaliště

1945      otevření městské hudební školy a mistrovské školy strojnické ( později SPŠŽ, dnes VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana )

1948      připojen městys Parník k České Třebové

1954      otevřen studentský domov SPŠŽ (internát)

1954      otevřena samostatná střední odborná škola pro pracující

1957      jízda prvního elektrického vlaku do České Třebové 7. listopadu 1957

1959      počátek plynofikace města

1960 – 1977        rozsáhlá přestavba města – postaveno sídliště Trávník, Pod Jelenicí, Kříb, Na Milíři, Na Slunečné, Pod Horami

1966      otevřena budova Malé scény

1970      postaveno krematorium

1971      skončena výroba piva v českotřebovském pivovaru

1975      k České Třebové postupně připojeny obce Rybník, Lhotka, Semanín a Svinná

1985      připojení obce Skuhrov

1987      dobudování sídliště Lhotka

1989      uzavřeno městské koupaliště pro havarijní stav

1995      střed města vyhlášen Městskou památkovou zónou

1997      velké povodně v červenci

1998      osamostatnění obce Semanín


21. století


2000      sloučení VDA a VASOŠ do VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana

2001      postavena nová rozhledna na Kozlovském kopci

2002      otevřeno Kulturní centrum v Nádražní ulici

2003      na místě bývalé tkalcovny textilní továrny Primona otevřen supermarket Lidl

2004      definitivně skončila výroba v textilní továrně Primona na Parníku

2005      zbourání teplárny Primony, odstřelen komín, na stejném místě postaven hypermarket Tesco

2006      otevřen zimní stadion na Skalce

2010     dopravní terminál Jana Pernera (autobusové nádraží u vlakového nádraží)

2011     zahájení stavby Kauflandu

  

/čerpáno z knihy Česká Třebová 1278 – 1978, doplněno z Internetu, z Českotřebovského pravodaje…/